Externé jednoduché účtovníctvo

 

Počet zaúčtovaných položiek Paušál – Neplatca DPH Paušál – Platca DPH

 

1 – 50 30€ 50€
51 – 100 40€ 60€
101 – 200 75€ 90€
201 – 300 130€ 150€
301 – 400 160€ 180€
401 – 600 200€ 240€
600 a viac Po dohode s klientom

 

Súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva je:

 

  1. Vypracovanie priznania k dani z pridanej hodnoty ( mesačne alebo kvartálne)
  2. Vedenie peňažného denníka
  3. Evidencia daňových dokladov
  4. Vedenie pokladničnej knihy
  5. Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
  6. Evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
  7. Vedenie odpisových kariet
  8. Vedenie bankovej knihy
  9. Vypracovanie súhrnného kvartálneho výkazu k DPH